algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten en diensten van Roodborst Coaching en Training, op de offertes en overeenkomsten van Roodborst Coaching en Training als opdrachtnemer en/of alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende- als uitvoerende aard.

Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1 | Bedrijfsomschrijving

Roodborst Coaching en Training richt zich op coaching en ontwikkeling van mensen in de meest ruime zin. Roodborst Coaching en Training reikt voornamelijk creatieve middelen aan om het bewustwordingsproces op gang te brengen, waaronder tekenen, boetseren, schrijven en visualisaties.

Roodborst Coaching en Training is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70918201

2 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Roodborst Coaching en Training, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor de activiteiten en diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Roodborst Coaching en Training.

Overeenkomst is in deze alle afspraken die worden gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten door opdrachtnemer.

Offerte is in deze een aanbod van de door Roodborst Coaching en Training te leveren diensten met prijsopgave, opgesteld voor- of op verzoek van een potentiële klant van Roodborst Coaching en Training.

Opdracht is in deze alle overeengekomen en wederzijds geaccepteerde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten.

3 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bevestigt afspraken over de diensten van Roodborst Coaching en Training schriftelijk aan opdrachtgever in een overeenkomst of offerte. Opdrachtgever stuurt binnen een aangegeven termijn vóór aanvang van de te leveren diensten een voor akkoord getekend exemplaar van de overeenkomst of offerte retour of bevestigt deze per e-mail aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4 | Prijzen en offertes

 1. Offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan aan potentiële klanten, zijn 21 dagen geldig en exclusief btw.
 2. Offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de informatie waarop opdrachtnemer zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de offerte, dan is opdrachtnemer bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren bij de uitvoering van de overeenkomst of door prijsopgaven aan te passen.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een door opdrachtgever voor akkoord getekende en aan opdrachtnemer geretourneerde offerte of een per e-mail aan opdrachtnemer bevestigde offerte is gelijk aan een overeenkomst.
 5. In een offerte of overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals over inhuur van derden, gebruik van accommodaties, middelen, reis- en verblijfskosten e.d.

5 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte of overeenkomst. Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekening NL 24 ABNA 0231 7325 46 t.n.v. P.J.C.A. Hermans te Herkenbosch, onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Bij verzuim komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 3. Eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever binnen 10 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

6 | Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

7 | Annulering of wijziging door opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging van de opdracht schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht als volgt annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer:

 1. Bij annulering van trainingen of workshops tot twee weken voor aanvang van de te leveren diensten zijn de annuleringskosten 50% van de offerte.
 2. Bij annulering van trainingen of workshops binnen twee weken voor aanvang van de te leveren diensten zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afgesproken datum/data of tijd(en) of bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst.

8 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten te annuleren, zonder verplichting tot opgaaf van redenen, dan wel een klant of opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer kan trainingen en workshops annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn of in verband met ziekte. Opdrachtgever zal dan in overleg de training of workshop op een andere datum starten. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per e-mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het eventueel door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

9 | Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan hem is te wijten en die niet krachtens de wet, jurisprudentie, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Bij het zich voordoen van een omstandigheid zoals aangegeven onder 1 van dit artikel, kan opdrachtnemer niet worden gehouden aan het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10 | Het verzetten van individuele afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak voor een individuele coach- of loopbaanafspraak binnen 24 uur annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die worden geannuleerd of verzet voor deze tijd worden niet in rekening gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van opdrachtgever op een geplande individuele coach- of loopbaanafspraak worden de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien deze niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd zoals is overeengekomen.

11 | Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Betrokken partijen van de zijde van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is besproken, gedeeld en/of waargenomen tijdens of in het kader van de coach- of loopbaansessie of opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld en/of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd.
 3. Opdrachtnemer zal eventuele rapporten of verslagen (ook als deze door opdrachtnemer zelf zijn opgesteld) betreffende (de organisatie van) opdrachtgever niet beschikbaar stellen of ter inzage geven aan derden, tenzij opdrachtgever daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 4. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving en/of indien er sprake is van ernstige vermoedens van misstanden behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en/of de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

12 | Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten georganiseerd door opdrachtnemer is vrijwillig. Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen en instructies van of namens opdrachtnemer in acht te nemen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coach- of loopbaansessie of opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor haar/zijn eigen keuzes.
 3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

13 | Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op teksten en beeldmateriaal afkomstig van Roodborst Coaching en Training blijft, ook indien deze in opdracht van een opdrachtgever zijn geschreven of gemaakt, bij Roodborst Coaching en Training berusten, tenzij bij de tekst of het beeldmateriaal een andere rechthebbende staat vermeld.
 2. Teksten en beeldmateriaal van Roodborst Coaching en Training mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gebezigd en zonder voorafgaande toestemming van Roodborst Coaching en Training niet worden verveelvoudigd of op enige wijze openbaar worden gemaakt.

14 | Privacybeleid

Roodborst Coaching en Training, gevestigd aan Schelling 2, 6075 GZ Herkenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals elders op deze website vermeld.

15 | Slotbepalingen

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen door Roodborst Coaching en Training worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds lopende opdrachten, tenzij door beide partijen anders overeenkomen.
 3. Op een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 5. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de in onderling overleg gekozen oplossingsrichting.

Herkenbosch, januari 2019.

Schelling 2 | 6075 GZ Herkenbosch | Tel. 06 53969472
Roordborst